Bạn về được cõi Phật A Di Đà thì ở đó quần áo thực phẩm thuốc bổ nhà cửa nước không khí đường xá

Bạn về được cõi Phật A Di Đà thì ở đó quần áo, thực phẩm, thuốc bổ, nhà cửa, nước, không khí, đường xá…
Toàn chủ yếu do Phật, Bồ Tát thiết kế, tạo dựng, chế biến..
Nên chất lượng là Phật, Bồ Tát approved, certified. Mà Phật, Bồ Tát là quán sát toàn vũ trụ 3 thời 10 phương để coi sao tốt là làm đó. Cho nên muốn dễ về cõi Phật thanh tịnh thì cũng phải cố sống tốt, tu tốt thì mới dễ gia nhập hàng ngũ làm việc được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *