Dear bank account I don t care if you wanna take weed codeine tramadol gum or shisha

Dear bank account, I don’t care if you wanna take weed, codeine, tramadol, gum or shisha…?
Just get high next week!?Dear bank account, I don’t care if you wanna take weed, codeine, tramadol, gum or shisha…?
Just get high next week!?Tài khoản ngân hàng thân mến, tôi không quan tâm nếu bạn muốn lấy cỏ, codeine, tramadol, kẹo cao su hoặc shisha… ?
Chỉ cần lên cao tuần sau thôi! Chi tiết
· Xếp hạng bản dịch này

2 bình luận trong “Dear bank account I don t care if you wanna take weed codeine tramadol gum or shisha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *