Không ai có thể tự đắc thắng ma túy được chỉ bởi ân điển Chúa thể hiện qua quyền năng biến đổi người nghiện tiếp nhận Chúa Jesus và đắc thắng ma túy những điều đó quá rõ ràng

Không ai có thể tự đắc thắng ma túy được, chỉ bởi ân điển Chúa thể hiện qua quyền năng biến đổi người nghiện tiếp nhận Chúa Jesus và đắc thắng ma túy, những điều đó quá rõ ràng. Những sai phạm mà bạn yếu đuối cũng vậy, bạn đã nổ lực hết sức làm theo chữ của luật pháp rồi, nhưng bạn không thể thắng được. Bạn hãy thôi cậy nổ lực, nhưng hãy cậy ân điển Chúa, hãy thôi chăm vào tội lỗi trong luật pháp, nhưng hãy chăm những sự thuộc về Thánh Linh, đó là Chúa Jesus, bạn sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng, vì Chúa Jesus đã đắc thắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *